Версия за печат

BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024916

BG413, Община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, За: инж. Минка Салагьорова, България 2850, Петрич, Тел.: 0745 69123, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 0745 62090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.petrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=82.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

203015 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


Срок за получаване на офертите

01/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 02 03.2018 г. в в сградата на община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24 от 11:00 часа. Дейностите ще се финансират в изпълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 на МС от 7 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/02/2018  (дд/мм/гггг)