Версия за печат

BG-Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

95-00-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, Община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, За: Стоян Христов- Дирекция АПИО, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 00359 088800680, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 00359 0889848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gotsedelchev.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gotsedelchev.bg/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки“ по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79131000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи


Срок за получаване на офертите

14/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 15.02.2018 г. 10:30 ч. Място на отваряне на офертите: Сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна N2-зала 1, партерен етаж!

Дата на изпращане на настоящата информация

12/02/2018  (дд/мм/гггг)