Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/dostavka-proektori-suvlevski.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на мултимедийни проектори и интерактивни дъски за нуждите на СУ “Васил Левски” – гр. Девня

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38652120, 30195910

Описание:

Видеопроектори
Бели дъски


Срок за получаване на офертите

16/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Друга информация

Предметът на поръчката е доставка и монтаж на училищно оборудване – мултимедийни проектори и интерактивни дъски, необходимо за учебната дейност. Целта на обществената поръчка е да се осигури училищно оборудване, допринасящо за качествен, устойчив и ефективен образователен процес в СУ “Васил Левски”, като се създаде съвременна и подходяща учебна среда за възпитаниците на училището.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/02/2018  (дд/мм/гггг)