Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050121

BG321, [„Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Териториално поделение Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица], ул. Ангел Кънчев № 29, За: Никола Воденичаров - зам.директор, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 8096201, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000

Описание:

Бои


Срок за получаване на офертите

14/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2018  (дд/мм/гггг)