Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО -3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: инж. Мая Кръстева - Директор на дирекция УТКС, България 7000, Русе, Тел.: 082 881786, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/361/index.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

162500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отвярянето на постъпилите оферти ще се състои на 23.02.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Община Русе - пл. Свобода 6, ет. 1, стая 136. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на официалната интернет страница на Община Русе - http://ruse-bg.eu, раздел „Текуща информация“, „Обществени поръчки – профил на купувача след 14.04.2016 г.“, в електронното досие на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2018  (дд/мм/гггг)