Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: инж. Вера Иванова - Началник отдел КС; Камен Христов - гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881744; 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/360/index.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1. Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе; 2. Събаряне на обекти по Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе; 3. Изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при възникнала необходимост.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45110000

Описание:

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи


Срок за получаване на офертите

21/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2018  (дд/мм/гггг)