Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

74

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41674.59 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян” (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. Доставките се извършват по предварителна заявка от страна на възложителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 12 месеца или до подписване на нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП, или до изчерпване на стойността на обществената поръчка по настоящия договор. Договорът може да бъде изменян при условията на чл.116 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000, 33711610, 39830000, 19520000, 19640000, 33711900, 39224330, 39831200, 39831220, 39831240, 39831300, 39514100, 39525100, 39525600

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Шампоани
Почистващи продукти
Пластмасови продукти
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Сапун
Кофи
Детергенти
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества
Почистващи препарати за подове
Тоалетни кърпи
Парцали за бърсане на прах
Кърпи за съдове


Срок за получаване на офертите

13/02/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обособени позиции №№1,2,3,4,5 и 6 са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП, поради което са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите. Офертата се подава в деловодството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД, гр.Смолян, бул.България №2 до указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителната информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180206rAjE3110327

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2018  (дд/мм/гггг)