BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл.Свобода № 1, За: инж. Мирослав Митев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396141, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2912/polagane-horizontalno-punta-markirovka.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

16000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ като включва дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилна боя (при необходимост и стъклени перли) и с двукомпонентен студен шприц-пастик на обект: Улична мрежа гр.Севлиево

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233221

Описание:

Работи по пътна маркировка на пътища


Срок за получаване на офертите

19/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 20.02.2018 г. от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: В зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1. Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg - http://www.sevlievo.bg/bg/article/2912/polagane-horizontalno-punta-markirovka.html. Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/02/2018  (дд/мм/гггг)