BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

BG411, Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, България 1142, София, Тел.: 00359 29885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 00359 29876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

56000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на счетоводни услуги на "СБР-НК" ЕАД, филиал Вършец

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79211100

Описание:

Отчетни услуги


Срок за получаване на офертите

09/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се проведе на 12.02.2018 г. от 14:00 в сградата на Централен офис на "СБР-НК" ЕАД на адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/02/2018  (дд/мм/гггг)