Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет, гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


Срок за получаване на офертите

07/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи по настоящата поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. стара Загора, восновно меню "профил на купувача",на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180130mVWh1491253. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши в Заседателна зала на Тракийски унивеситет, Студентски град - Ректорат, на 08.02.2018 г., от 11,00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/01/2018  (дд/мм/гггг)