BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж. Анна Колева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20308, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180129FWBH1072653.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

78541.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45400000

Описание:

Довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

13/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
BG16RFOP001-5.001-0019-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 14.02.2018 г. в 10:00 часа в зала 517 в сградата на Община Асеновград.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/01/2018  (дд/мм/гггг)