Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-74

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Свети Климент Охридски, гр. София, 1504, бул. Цар Освободител № 15, За: Петър Станулов, Ростислава Куцарова, България 1504, София, Тел.: 02 28464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 29460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obshtestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24583 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избиране на външен изпълнител за изпълнението на Дейност 3.8.1 от Работния план на проект: „AgroLabs - AgroFoood Innovation Clusters“. Договор № ВМР1/1.2/2158/2017 г., по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014-2020“ за нуждите на Биологическия факултет към Софийски университет „Свети Климент Охридски"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79311400

Описание:

Икономически изследвания


Срок за получаване на офертите

05/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Изпълнение на дейност 3.8.1 от Работния план на проект: "AgroLabs -AgroFoodnnovation Clusters". Договор № ВМР1/1.2/2158/2017 г. по Програма за транснационалния сътрудничество "Балкани - Средиземно море 2014-2020"

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/01/2018  (дд/мм/гггг)