BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, За: Виолета Кирева, България 6078, с.Опан, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.Opan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на Община Опан"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09000000, 09100000, 09132000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Бензин
Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

02/02/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предлаганите от участника течни горива да отговарят на изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на показателите по БДС или еквивалент. При подаване на оферта всеки участник да притежава или да разполага с поне една бензиностанция на територията на Община Опан.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/01/2018  (дд/мм/гггг)