Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1093.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24883.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на учебни и спортни пособия, костюми, помагала и литература за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят”.Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на учебни и спортни пособия, костюми и помагала“ Обособена позиция №2: „Доставка на учебна и художествена литература“ Обособена позиция №3: „Доставка на учебни и спортни пособия, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000, 37310000, 18331000, 18441000, 22852000, 18823000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Музикални инструменти
Тениски
Шапки
Папки за сортиране
Планински обувки


Срок за получаване на офертите

08/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за изпълнение на проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 09.02.2018 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/01/2018  (дд/мм/гггг)