Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, Христина Петрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставка на 2 броя нови, неупотребявани, високопроходими автомобили, тип „SUV”. Доставката следва да се извърши съгласно Техническата спецификация на възложителя, приложение към документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

01/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 02.02.2018г. от 11:00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр.Благоевград, ул.Антон Чехов № 3

Дата на изпращане на настоящата информация

25/01/2018  (дд/мм/гггг)