Версия за печат

BG-КЪРДЖАЛИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р ЗОП 12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 818035874

BG425, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-КЪРДЖАЛИ, БУЛ.БЕЛОМОРСКИ 53, За: ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА, ПЕТЯ АНГЕЛОВА, България 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 65940, E-mail: csmpkardjali@mail.bg, Факс: 0000 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmpkardjali.info.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/csmpkardjali-354/proceduri-20-3-zop/a3-0003293.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21112 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на зимно работно облекло /работно яке и работен панталон/ за нуждите на ЦСМП КЪРДЖАЛИ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

01/02/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му ( ППЗОП).Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и приложената документация. Документацията за участие и образци на документи могат да бъдат изтеглени от интернет адреса на Възложителя: www.csmpkardjali.info Отваряне на офертите: на 02.02.2018г. в 13:30 часа в заседателната зала на Възложителя на адрес : гр.Кърджали бул.Беломорски 53

Дата на изпращане на настоящата информация

23/01/2018  (дд/мм/гггг)