Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7318, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

28411.11 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“ („ACCESS FOR ALL“), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на офис оборудване“ и обособена позиция № 2: „Доставка на мебели и обзавеждане"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39121100, 39112000, 39100000, 39221000

Описание:

Бюра
Столове
Мебелировка
Кухненско оборудване


Срок за получаване на офертите

30/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“. Договор за субсидия № B2.9c.10 от 31.08.2017 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/01/2018  (дд/мм/гггг)