Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 825211746

BG421, ДГ Надежда, ул.Спортист № 52, За: Галина Динкова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62228, E-mail: cdg_nagejda@abv.bg, Факс: 0331 62228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43704 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Надежда”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- „Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-„Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ – „Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-„ Месо и месни продукти ”; Позиция V- „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

22/01/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата информация е за удължаване на срока за получаване на оферти. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.01.2018 г. от 10,30 ч. в дирекцията на ДГ"Надежда" гр.Асеновград при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/01/2018  (дд/мм/гггг)