Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1074.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7141.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“ Обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности; Обособена позиция № 2: Доставка на копирна хартия; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки; Обособена позиция № 4: Доставка на Медицинска чанта; Обособена позиция № 5: Доставка на работно облекло. На основание чл. 12, ал. 3 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обособена позиция № 3 се запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поради обстоятелството, че стоките са включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30197642, 33000000, 18100000, 18110000

Описание:

Принадлежности за офиса
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло


Срок за получаване на офертите

22/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“ Договор № BG05M9OP001-2.005-0048-C01

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 23.01.2018 г. в 11:00 ч. в Заседателната зала на Административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл. Княз Борис I № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП Възложителят удължава първоначалния срок за получаване на оферти, поради обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти в часта на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности; Обособена позиция № 2: Доставка на копирна хартия; Обособена позиция № 4: Доставка на Медицинска чанта; Обособена позиция № 5: Доставка на работно облекло.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/01/2018  (дд/мм/гггг)