BG-С.СТРУМЯНИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, С.СТРУМЯНИ, ПЛ. 7 - МИ АПРИЛ № 1, За: ВАСИЛКА ПАНКОВА, България 2825, С.СТРУМЯНИ, Тел.: 07434-3108, E-mail: strrumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


Срок за получаване на офертите

24/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2018  (дд/мм/гггг)