Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113010839

BG414, Център за спешна медицинска помощ, ул.Брезник № 2, За: Десислава Борисова, България 2300, Перник, Тел.: 076 601132, E-mail: er_dir@abv.bg, Факс: 076 601132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/csmp-pernik-335/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmp-pernik-335/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

26/01/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опковка на адрес гр. Перник кв. Христо Смирненски" бл.1 ет.1 .При наличие на три оферти същите ще бъдат отворени на публично заседение на 29.01.2018г. от 09 :30 часа в седалището на възлежителя.В случай, че до указания срок са получени по малко от три оферти на основание чл. 188 ал.2 от ЗОП срокът ще бъде удължен.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2018  (дд/мм/гггг)