BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на консумативи за принтери в УМБАЛ “Александровска” ЕАД. Видовете, количествата и техническите параметри на консумативи за принтери са подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му. Договорът, сключен въз основа на настоящата поръчка ще бъдат със срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125110

Описание:

Тонер за лазерни принтери/факс машини


Срок за получаване на офертите

24/01/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180115GfVQ3732968 Отварянето на офертите ще се състои на 25.01.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2018  (дд/мм/гггг)