Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-01-s-predmet-quotDostavka-za-nuzhdite-na-quotViKquot-EOOD---Plovdiv-na-minibager-s-gumeni-verigi.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката се открива за доставка на един брой минибагер с гумени вериги, при условията и с техническите характеристики на настоящата поръчка. Доставката ще се извърши франко Автопарка на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка и представяне на фактура. Изискванията към минибагера са посочени в приложената към настоящата обява Техническа спецификация. В случай, че предлаганият от участника минибагер не отговаря по което и да е от изискванията, посочени в Техническата спецификация, офертата на сътветния участник няма да бъде оценявана.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене


Срок за получаване на офертите

19/01/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, на 22.01.2017 г. от 09:00 часа . При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2018  (дд/мм/гггг)