BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-05710

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Богдан Губерков - по предмета на поръчката - тел: 02/91451296; Стоян Тодоров - по документацията, тел. 02/91451961, България 1000, София, Тел.: 02 91451961, E-mail: todorov.s@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_1_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44720 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментно обслужване на информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

23/01/2018 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът, опрделен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя по преценка на изпълнителя под формата на застраховка, банкова гаранция или парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС по чл. 4, ал. 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2018  (дд/мм/гггг)