Версия за печат

BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1768

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколовв/Тодор Чакъров, България 8300, Средец, Тел.: 05551 3393, E-mail: dgssredsts@uidp-sliven.com, Факс: 05551 3412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures?bid=3.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В предметът на поръчката се включва доставка на 7 (седем) броя климатични системи с посочени подробно параметри в техническата спецификация. Доставката ще се извършва с транспорт на Изпълнителя до мястото на изпълнение на ще се извърши в административната сграда на ТП ДГС Средец, с адрес ул. „Васил Коларов”, №92 в работното време на администрацията. За изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да включи всички разходи по изпълнение на доставката, включително транспортните разходи, монтаж и всички други услуги свързани с доставката. Артикулите трябва да бъдат нови и неупотребявани, в подходяща опаковка, която да ги предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им и с обозначена марка и производител. Артикулите трябва да отговарят на БДС, Европейските стандарти за качество и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати: - енергиен клас (охлаждане/отопление)- А++/А++, съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 140/17.05.2011 г., обн. ДВ бр.41/31.05.2011 г., изм. ДВ бр. 93/25.11.2011 г.); - среден енергиен разход за климатична техника с мощност 12 000 BTU – максимум 1,15 kW; - долна граница на работния диапазон на температурата в режим на отопление до – (минус) 15° С; работен диапазон на температурата в режим на охлаждане до + (плюс) 43° С; - инверторно управление на агрегата (осигурява допълнителна икономия на енергия и оптимизира въздушния комфорт в помещението). Гаранционен срок на техниката: Гаранционния срок на горепосочените артикули да не е по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца. В цената се включват всички разходи по доставката и монтажа на климатиците, включително и разходите за транспорт и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717000

Описание:

Вентилатори и климатици


Срок за получаване на офертите

25/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на подадените оферти за участие, ще се състои на 26.01.2018 год. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Средец, при условие че са налице изискванията на чл. 188 ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2018  (дд/мм/гггг)