BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна техника и печатащи устройства“. Техническите параметри са описани в посочената в документацията за участие техническа спецификация. Доставената техника трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени в документацията. Доставките се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя за съответния вид и количество техника, за срока на договора – 12 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30230000, 30232110, 33195100

Описание:

Компютърно оборудване
Лазерни принтери
Монитори


Срок за получаване на офертите

22/01/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180112YUPi3724103 Отварянето на офертите ще се състои на 23.01.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/01/2018  (дд/мм/гггг)