BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 119, За: Силвия Дамянова, България 3700, Видин, Тел.: 094 600691, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 600691

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката e осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

15/01/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 16.01.2018 г., 10:30 часа. Място за отваряне на офертите - гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 119 Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/01/2018  (дд/мм/гггг)