Версия за печат

BG-ЛОВЕЧ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-49

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201524

BG315, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ, УЛ. КУБРАТ №7, За: Десислава Иванова Асенова, България 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 688130, E-mail: dasenova@lov.nhif.bg, Факс: 068 688113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/846.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Ловеч”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

08/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен срокът за получаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени на 09.01.2018г. в 10:00 часа в сградата на РЗОК- Ловеч, намираща се на адрес: гр. Ловеч- 5500, ул. "Кубрат " №7, ет.2, кабинет №11.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/01/2018  (дд/мм/гггг)