Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=174.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

95250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на поръчката включва строително-монтажни работи за разширение на съществуващия Дневен център за деца с увреждания чрез преустройство на допълнителни помещения в сградата на Учебен корпус „Алеко Константинов“ гр. Свищов (бивше СОУ „Алеко Константинов”). С реализирането на СМР ще се създаде възможност да се осигурят подходящи на брой и специализирано обзаведени стаи за групова и индивидуална работа, което съществено ще подобри организацията на предоставяне на социалната услуга в посока осигуряване на равен достъп до всички ресурси на всички деца с увреждания. Използваните към момента помещения ще бъдат ресурс за развитие на допълнителни дейности. Сградата се намира в гр. Свищов, ул.”33-ти Свищовски полк” № 67, УПИ І, кв. 216, гр. Свищов. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0004-С01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/01/2018  (дд/мм/гггг)