Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-199

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Росица Станкова, инж. Елена Андонова, България 1080, София, Тел.: 0889 277775; 0886 301815, E-mail: rstankova@bdz.bg, Факс: 02 9890494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/dostavka-montaj-vuvejdane-v-eksploataciia-i-garancionno-poddurjane-na-5-broia-sistemi-za-turgovsko.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65225 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38554000

Описание:

Електромери


Срок за получаване на офертите

05/01/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отваряне на офертите: 09.01.2017 г., 10:00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" № 3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2017  (дд/мм/гггг)