Версия за печат

BG-с. Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-12(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

31292.8 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на ръководител на проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие


Срок за получаване на офертите

28/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Административният договор е с № B2.9a.13 и е подписан на 18.10.2017 г.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.01.2018 г. от 13.00 ч. в Община Струмяни, с. Струмяни, област Благоевград, пл. „7 – ми Април“ № 1, в сградата на общинска администрация, залата на Общински съвет. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2017  (дд/мм/гггг)