BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски №29, За: Мария Витанова - Вълканова, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 885070312, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Стамболийски

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111000

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати


Срок за получаване на офертите

08/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2017  (дд/мм/гггг)