Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.264

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Атанас Тошев, Ватикана 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20171215klxL1042837.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

79166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Благоустрояване на гробищни паркове в гр. Асеновград”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236300

Описание:

Строителни работи на терени на гробища


Срок за получаване на офертите

02/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 03.01.2018 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/12/2017  (дд/мм/гггг)