Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1040.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15810000, 15820000, 15500000, 15100000, 15200000, 15870000, 15400000, 15830000, 15840000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Хранителни подправки и сосове
Животински или растителни масла и мазнини
Захар и свързани с нея продукти
Какао; шоколадови и захарни изделия


Срок за получаване на офертите

18/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката частично се финансира от проект BG05FMOP001-3.002-0014-C03 „Осигуряване на топъл обяд 2016 в община Смядово“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 19.12.2017 г. в 11:00 ч. в Заседателната зала на Административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл. Княз Борис I № 2 Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. Настоящата поръчка се възлага на основание, чл. 21 , ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 68 000,00 лв., без ДДС. Остатъчната стойност на поръчката, която ще се възложи, чрез публично състезание е в размер на 612 000,00 лв., без ДДС. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава първоначалният срок за получаване на оферти, поради обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти в частта на следните обособени позиции: Обособена позиция №1 (ОП 1) - Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; Обособена позиция №2 (ОП 2) - Мляко, млечни произведения, яйца и др.; Обособена позиция №3 (ОП 3) - Месо, месни произведения, риба и др.; Обособена позиция №4 (ОП 4) - Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.; Обособена позиция №6 (ОП 6) - Захар, захарни изделия и др.,

Дата на изпращане на настоящата информация

15/12/2017  (дд/мм/гггг)