BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1732

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколов, България 8000, Средец, Тел.: 05553 3393, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 05553 3412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717000

Описание:

Вентилатори и климатици


Срок за получаване на офертите

22/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При наличието на три подадени оферти за участие, отварянето на им ще се състои на 28.12.2017 год. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/12/2017  (дд/мм/гггг)