Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9071141

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатой № 3, За: Дорианна Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220665, E-mail: d.m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-069.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16794.07 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонамент и доставка на преса - 2018г .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания


Срок за получаване на офертите

18/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава най-малко с три дни на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2017  (дд/мм/гггг)