BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

22-2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4002, Пловдив, Тел.: 00359 032643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1322.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, по следните групи храни: Група №1: Мляко и млечни продукти; Група № 2: Месо и месни продукти; Група № 3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Група № 4: Яйца; Група № 5: Масла и мазнини; Група № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Група № 7: Картофи и кореноплодни; Група № 8: Варива; Група № 9: Зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;Група № 10: Плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти; Група № 11: Други хранителни продукти.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

21/12/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците представят оферта за доставка на всички хранителни продукти от асортиментната листа на всяка от групите храни по Техническата спецификация. Представянето на непълно предложение, в което не се предлага доставка на някоя от групите храни или някой от хранителните продукти по спецификацията ще се приема за неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и няма да бъде оценявано и класирано. Техническите и ценови предложения на участниците следва да са по утвърдените образци, попълнени съгласно указанията в Документацията за участие. Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката, включително предвидените опции на поръчката и условията, при които те могат да се използват, са подробно разписани в Документацията за участие и останалите приложения към обявата, до които за заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на на посочения в Раздел I.1) адрес на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 22.12.2017 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" №26, Ректорат на Университета по хранителни технологии, Заседателна зала. В случай, че се наложи удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 188, ал.2 от ЗОП, новите дата и час на отваряне на офертите ще бъдат оповестени с информацията за удължаване на срока.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2017  (дд/мм/гггг)