Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-25

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-25-s-predmetquotDostavka-na-vinetni-stikeri-za-MPS-sobstvenost-na-quotViKquot-EOOD---Plovdivquot.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на винетни стикери (годишни) за срок от 12 (дванадесет) месеца след подписване на договор с избрания Изпълнител. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, собственост на Възложителя, следва да се извърши не по-късно от 29.01.2018 г. В случай, че по време на срока на действие на договора Възложителят заяви винетни стикери за МПС, които не са посочени в обявата, същите следва да се доставят до два работни дни след заявка. Доставките ще са извършват след заявка, франко Административна сграда на „ВиК” ЕООД - Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, отдел „Автотранспорт”. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 15 (петнадесет) дни след доставка и представяне на фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22453000

Описание:

Автомобилни винетки


Срок за получаване на офертите

20/12/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, на датата, посочена в обявата. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2017  (дд/мм/гггг)