Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0003215

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817073167

BG322, Център за спешна медицинска помощ Габрово, ул. Д-р Илиев-детския №1, За: Георги Димитров Шандурков, България 5300, Габрово, Тел.: 066 802150, E-mail: emsgabrovo@abv.bg, Факс: 066 802350

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp.terabyte.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/terabyte-372.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработване и доставка на ваучери(чекове) за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22440000

Описание:

Чекове


Срок за получаване на офертите

22/12/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялостна информация, вкл. указания и образци на документи на профила на купувача: http://sop.bg/terabyte-372

Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2017  (дд/мм/гггг)