Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

549

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107027467

BG322, Общински пътнически транспорт ЕООД, ул. Стефан Караджа 2, За: И. Ценкова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://optgabrovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://optgabrovo.eu/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката касае доставка на: - автобус минимум 19+1 места; - автобус минимум 30+1 места, съобразно Техническата спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34121500

Описание:

Автобуси за извънградски превоз


Срок за получаване на офертите

14/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 09:30 часа на 15.12.2017г.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2017  (дд/мм/гггг)