Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-72

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна Здравноосигурителна Каса - Пловдив, гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, За: Антония Ватралева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603053, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1525.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Пловдив"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

15/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалния срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 15.12.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 18.12.2017 г. от 10:30 часа в сградата на РЗОК-Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, ет. 1, стая 11. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1525 или в деловодството на РЗОК-Пловдив. Поръчката е с идентификационен номер в регистъра на АОП: 9070705

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2017  (дд/мм/гггг)