Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

569

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, ул.Звънче 2, За: инж.Христо Янев, България 2260, Своге, Тел.: 088 5149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 088 5149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211HkPq8898690.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС Своге", за срок от 12 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15831000, 15981000, 15861000, 15863000, 15512000, 15980000, 15842000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Захар
Минерална вода
Кафе
Чай
Сметана
Минерални води и безалкохолни напитки
Шоколадови и захарни изделия


Срок за получаване на офертите

04/01/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в запечатана, непрозрачна опаковка. 1.Оферта по образец, 2.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-образец 3.Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ /заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощеното лице и мокър печат на участника/; 4.Техническо предложение по образец; 5.Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на поръчката, без ДДС. 6.Декларация за запознаване с условията и приемане на договора по образец; 7.ЕЕДОП Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на СЗДП Враца: www.szdp.bg, в раздел "Профил на купувача". Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 05.01.2018г. от 10,00ч. в административната сграда на ТП ДГС Своге, находяща се на адрес:гр.Своге, ул.Звънче 2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ТП ДГС Своге, или на телефон: 0885149705.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2017  (дд/мм/гггг)