Версия за печат

BG-ПЛОВДИВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1000-771

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ № 274, За: МАРИЕЛА СТОЙНОВА, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 601077, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

40958 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обновяване на съществуващи детски площадки за игра територията на район „Източен“ – община Пловдив“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/12/2017  (дд/мм/гггг)