Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1095

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104509202

BG321, МБАЛ Д-р Димитър Павлович, гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №18, За: Катя Янкова - Главен счетоводител, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 69212, E-mail: mbalsvishtov@abv.bg, Факс: 0631 69333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-svishtov.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-svishtov.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки на ваучери за храна за персонала на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

15/12/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/12/2017  (дд/мм/гггг)