Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-38-165

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Зорница Димитрова; инж. Милена Иванова, България 1092, София, Тел.: 02 9220749; 02 9220703, E-mail: z.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/9-NSIP-2017-PC.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

243000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен, част от Пакет от способности СР 9А0401 Force Integration and Enhanced Training – FIET по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45220000, 71322000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

28/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Връзка към съответния раздел в Профила на купувача на интернет страницата на Министерство на отбраната, в който са публикувани обявата, указанията и приложенията, свързани с обществената поръчка: http://pp.mod.bg/9-NSIP-2017-PC

Дата на изпращане на настоящата информация

08/12/2017  (дд/мм/гггг)