Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05-11-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Мариана Токмакчиева – ръководител пристанищен терминал Петрол, СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 052 802081, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http:///www.bgports.bg/bg/zop/213.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка има за предмет: „Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия“. Пристанищен терминал Петрол - Варна от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна е изграден през 60-те години на миналия век и до скоро е бил в интензивна експлоатация. I-ви Пирс в Пристанищния терминал се е ползвал като Специализиран кей за извършване на товаро-разтоварни дейности за течни товари - суров петрол, петролни продукти и деривати. Вследствие на интезивната експлоатация, както и на въздействието на околната агресивна морска среда, по конструкцията на пирса и специализираните съоръжения и тръбопроводи за осъществяването на претоварните дейности за течните товари монтирани върху тях се наблюдават деформации и дефектирали зони. За осигуряване на бъдещата безопаснаr в съответствие с нормативните изисквания и добрите европейски практики експлоатация на Пристанищен терминал Петрол – Варна се налага възстановяването на проектните параметри на I-ви Пирс, като първа стъпка от модернизацията на терминала като цяло. Същевременно се цели да бъдат установени възможностите за реконструкция, технологично обновяване и модернизиране на пирса с оглед постигането на оптимален капацитет от товари. Проучвателните работи, включени в Конструктивното обследване, следва да обхванат следните дейности: 1.Обследване на конструкцията на I-ви Пирс, претоварните съоръжения и оборудване върху него, свързващите тръбопроводи, нефтопроводи и метална пасарелка; 2.Обследване на прилежащата акватория пред и зад I-ви Пирс; 3.Извършване на геоложки и хидроложки проучвания и изготвяне на Инженерно-геоложки доклад въз основа на тях; 4.Анализ на метереологични и хидрографски данни за района на Пристанищен терминал Петрол – Варна; 5.Събиране и проучване на наличните архивни данни, екзекутивна документация, заснемания, стари геоложки проучвания и друга архивна информация; 6.Подробно геодезическо заснемане на съществуващото състояние на пирса и задтилието му в координатна система 2005; 7.Извършване на подводен оглед на пирса и изготвяне на доклад от огледа; 8.Биологични данни – сведения за наличие на вредни микроорганизми, степен на тяхната агресивност и тяхното евентуално влияние върху подводните части на конструкцията; 9.Изработване на Дефектационна карта на пирса, подходите към него и претоварните съоръжения с приложени фотоснимки за визуализация на характерни дефекти и деформации; 10.Анализ на конструктивното състояние на отделните конструктивни елементи и възли, изводи и препоръки за технически решения за възстановяване на проектните параметри, а там където това е практически възможно и целесъобразно – и за тяхното подобрение; 11.Подробно обследване на зоните за пропадания, пропуквания и др. нарушения цялостта на тиловата част около пирса; 12.Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията взависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и набелязване на възможни и целесъобразни конструктивни технически решения за реконструкция и модернизация на I-ви Пирс и на прилежащите му системи за претоварване; 13.Систематизиране и анализ на резултатите от извършените изпитания и експертна оценка на техническото състояние на земната основа и стоманобетоновите елементи от носещата конструкция на пирса; 14.Изготвяне на конструктивно становище за възстановяване на първоначалните проектни параметри на I-ви Пирс, заедно с количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели (експертно остойностяване по пазарни цени); 15.Изготвяне на предложение за технологично обновяване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол-Варна и обосновка на предлаганото изменение в капацитета /товарооборота/ на пирса; 16.Изготвяне по пазарни цени на експертна КСС по окрупнени показатели за предлаганите нови конструктивни решения, свързани с реконструкцията и модернизацията на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71335000

Описание:

Технически проучвания


Срок за получаване на офертите

19/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 20.12.2017 г. от 14.00 ч. в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София-1574, бул. „Шипченска проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие. В този случай ще бъде определена и нова дата за отваряне на офертите. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Офертата трябва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на Главно управление (ГУ) на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София - 1574, бул. „Шипченска проход“ № 69, ет. 4. Върху опаковката се посочва информацията съгласно предвиденото в последния абзац на раздел IV. Изисквания към офертите, подраздел 1. Общи изисквания от настоящите указания. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно оферта, която е: • представена в незапечатана или прозрачна опаковка; • представена в опаковка с нарушена цялост; • представена след изтичане на крайния срок за получаване.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/12/2017  (дд/мм/гггг)