Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831154303

BG411, Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, кв. Горна баня, ул. Вечерница 21, За: Румен Доновски, България 1000, София, Тел.: 02 9048260, E-mail: nukk@abv.bg, Факс: 02 9578625

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nukk.org/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nukk.org/bg/procurement/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39455 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дизелов котел с горелка, вкл: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел с горелка работещ на природен газ - европейски стандарт, чугунен, на модули – с мощност от 960 до 1000 kW; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на горелка - топлинна мощност: първа степен 232 kW, втора степен 698-1000 kW,

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000, 50700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради


Срок за получаване на офертите

12/12/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2017  (дд/мм/гггг)