Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-02-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1089.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Анализ на готовността на НЗОК да изпълни изискванията Регламент (ЕС) 2016/679 и дефиниране на мерки за привеждане на работни процеси и на информационни системи в съответствие с Регламента“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72223000, 72222100

Описание:

Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии
Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии


Срок за получаване на офертите

07/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 ч. на 07.12.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.12.2017 г., от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2017  (дд/мм/гггг)