Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-16-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 124125725

BG332, Областен управител на област Добрич, ул. Независимост № 5, За: Георги Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601200, E-mail: governor@dobrich.government.bg, Факс: 058 601249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrich.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=405.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

38333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна администрация Добрич“. Предметът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на един брой лек автомобил за нуждите на Областна администрация Добрич, с оглед обезпечаване дейност на администрацията. Техническите характеристики, на които следва да отговаря автомобила са посочени в документацията за участие - Техническа спецификация. Доставеният автомобил трябва да бъде окомплектован съгласно Закона за движението по пътищата, Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.) и Техническата спецификация, както и да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, инструкция за експлоатация, всички на български език.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

08/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията на обществената поръчка на адреса на профила на купувача Областна администрация на област Добрич – посочен в раздел І. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - град Добрич, ул.Независимост №5, Бюро за комплексно обслужване, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в Раздел ІІІ срок. Офертите ще бъдат отворени от комисия назначена от Възложителя на 11.12.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация - Добрич, Зала "Пресцентър", етаж II.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2017  (дд/мм/гггг)