BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-86

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ №52Б, За: Петя Банева, България 1040, София, Тел.: 02 8735272, E-mail: p.baneva@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/sabira-na-oferti-s-obyava-za-2017.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на помещения в сгради, находяща се в град София, бул. „д-р Г.М. Димитров„ №52 и №52Б“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Текущ ремонт за дейността на Български институт по метрология по смисъла на чл. 151 от ЗУТ на самостоятелна едноетажна масивна сграда, находяща се в гр. София, бул.“Д-р Г.М.Димитров“ №52 и част от 4-ти етаж, находяща се в седеметажна административна сграда в гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“№52Б. При изпълнение на ремонтните работи и вътрешните преустройства няма да се извършват дейности, които засягат носещи конструктивни елементи на сградата. Планирани са следните текущи ремонти: • На едноетажна сграда, за дейността на Дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения“ / Д ИСИУС/. Ремонтът ще осигури на необходимите условия, за целите на проверки на скоростомери. Трябва да има възможност за паркиране на автомобил и разполагане на технически средства необходими за извършване на тестовете за проверките. Следва да се спазват изискванията на Техническо задание №2 на Д ИСИУС. • На лабораторни помещения в частта от 4-ти етаж / посочени на схемата/ – за дейността на Дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения“ и Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ /ГД МИУ/.Следва да се спазват изискванията на Техническо задание №1 на Д ИСИУС и Техническо задание №3 на ГД МИУ.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2017  (дд/мм/гггг)